SUŠAČKA REVIJA broj 50/51

 


otkrića

SVETI KRIŽ

Kim Cuculić


Antonio Torre, učenik koji je pronašao važnu glinenu pločicu

    Kad je va decembru pasanog leta školan Osnovne škole »Gornja Vežica« Antonio Torre va okviru svojeh školskeh aktivnosti istražival teren na Sveten Križu, ni mogal znat da j’ došal do senzacionalnog otkrića. Neobičan kamičić ki j’ našal spod jednog stabla zapravo j’ pločica od pečene gline na koj su utisnuta slova na glagoljice: »jat«, »s«, »a« i »e« ! Potle ča su ga znanstveno obradili zaključeno j’ da se dela o natpisu ki j’ mogal nastat krajen 13. stolića, a misli se da j’ to dosad najstareji rečki natpis na glagoljice. Isti slučaj stavil je Sv. Križ va središte medijske pozornosti, pa san i ja odlučila malo istražit «teren». Bilo j’ jutro, okolo devete, ni bila vela gužva i poprtila san se na korijeru 7A za Sv. Križ. Nova novcijana «harmonika» potle parsto metri postala j’ za me pravo čudo. Nikako mi ni šlo va glavu kako onako duga i vela more ovladat cestun ka se do Gornje Vežice i Sv. Križa svija kot kačka koj je neki zlomil hrbat. Bilo bi to se da se va korijeru nisu poprtile i dve «bakule». Mi smo takovi, moremo bit čiste savjesti i najpošteneji na svitu, ma kad vidimo kontrolora, valje se stresemo od straha. Popipala san kartu, bila j’ va žepu i valje mi j’ bilo laglje.

    Kad smo arivali na Sv. Križ, zišla san na zadnjoj stanice i to j’ bila moja pogreška. Aš, tamo su nekakovi skalini i nekakova železna i ruzinava ograda i mislela san da j’ to put za zvjezdarnicu i crikvicu na bregu. Skalini su bili zarašteni z travun, puni kamiki, stakal i ruzinaveh lat i mane j’ bilo žal da j’ pristup Sv. Križu tako zapušćen. Potle trejsetak takoveh skalini morala san se pentrat preko nekakoveh gromač i kad san se zipentrala na vrh, odahnula san aš čekal me asfalt. Bila j’ to cesta ka se niže, od predzadnje stanice busa, odvaja od glavne cesti i pelje na vidikovac! A ča san najprvo videla na vidikovcu? Mislite zvjezdarnicu, crikvicu, kakov bor ali hrast? Ni govora! Prvo ča san videla bila j’ jedna «Toyota» rečke registracije parkirana spod zvjezdarnice i to mi j’ bil dokaz da nisan zabasala.

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana