SUŠAČKA REVIJA broj 58/59

 


opatija

PRVA DAMA PRAGA

Aleksandra Kućel-Ilić

Na početke septembra 1905. leta v Opatije su se oženili Opatijka Amelija Jurković (22) i Čeh Karel Baxa (42). Nju su zbog lepote zvali fior di Abazzia, a bila je hćer opatijskega kapetana Antona Jurkovića, dok je duhtor Baxa bil na visoken položaje, po zanimanje advokat i zastupnik va Carevinsken vijeće va Zemaljsken sabore va Prage. Zato je ženidba ovako poznatega para izazvala pažnju ondašnjeh mediji, va keh je ostalo zapisano da su se 8. septembra 1905. leta va opatijskoj Crekve sv. Jakova oženili gospodična Jurković i gospodin Baxa, a va crekve i spreda nje se narivalo toliko sveta da se ni moglo pasat ni semo ni tamo. I njihi kumi su bili poznati judi, dr. J. Landr i Viktor Car Emin, aš je Ema Car bila Amelijina kujina, a va dva dana su mladenci dobili više od 600 telegrami


Amelija Jurković

z čestitkami. Štorija od jubavi ka se rodila med Amelijun i Karelon rojena je na more, na jenoj brodice v Opatije. Najme, već va ono vreme je Opatija bila poznata po veleh skupi i kongresi, pa se je va njoj održaval Kongres slavenskih žurnalista, na ken je gostoval i Karel Baxa. Si žurnalisti su bili na izlete z brodicun i tu je Baxa upoznal lepu Ameliju i zajno se va nju inamoral. Magari njiji otac Anton ni bil zadovojan radi tega ča mu je hćer počela hodit z čuda starejen čovekon, niš ni pomoglo - oženili su se brzo potle tega ča su se upoznali. Navodno je Amelija tako brzo pristala na brak kako bi storila kontru jenemu advokatu Brnčiću s ken je bila va veze, ma su se naglo pustili. Vražja mala...

       
            Opatijski "umjetnički krug"

A štorija od bračnega para Baxa je prišla va javnost i zivučena je va prvi plan pred nekoliko meseci, kada je hrvacki presjednik Stipe Mesić na opatijskoj Ville Zvonimir otkril spomen-ploču dr. Karelu Baxi. Najme, Villa Zvonimir je bila kuća va koj je bivala Amelija saki put kada bi z mužon, ki je pokle postal gradonačelnik Praga, prihajala v Opatiju. Da je v ovisti kraji tako često prihajal prvi čovek Praga i da je "prva dama Praga" bila jena lepa i šesna Opatijka, do tega momenta su znali samo judi od struki i oni ki se bave z povijesti, a šira javnost ne. Kurijoži za doznat ku besedu više, poiskali smo gospodina Vinkota Pinezića ki biva va Ville Zvonimir, a njegova je teta Aleksandra Dolanski, rojena Orlić, bila nećakinja Amelije Jurković Baxa...


Karel Baxa

Kako nan je povedel Pinezić, da bi se boje razumelo ovu bogatu štoriju od bračnega para Baxa, mora se pogjedat va još neke povijesne štoriji i događaji ki su se vrteli oko nekeh poznateh i manje poznateh opatijskeh judi. Trebe spomenut dva muzičara ki su pred dosti let činili opatijski "umjetnički krug". To su bili Artur Gervais, otac velega opatijskega pjesnika Dragota Gervaisa, i Josef Jože Ruphert. Josef Ruphert je bil sudetski Nemac z mesta Schenfeld blizu Marienbada va Češkoj i oženil je

 Mariju, daljnju rođakinju Amelije Baxove, a Artur njiju sestru Klementinu. Ruphertovi su imeli dva sina, Karla i Eduarda. Kada se je raspala Austro - Ugarska, a Opatija je potpala pod Italiju, ovakoveh muzičari već ni rabilo i Ruphertovi su se vrnuli va Češku, kade je Josef sopal va "Kurkapeli" va Marijenbadu. Drugi sin, Karl je šal pul teti Amelije Baxove i nekoliko let bival "pul primatorovih". Karl je hodil va školu za risanje na porculane va Prage i bil je jedan od najbojeh učeniki va svojoj klase. Kada su va Češkoj na vlast prišli komunisti, Karla i Eduarda Ruphert su otpeljali va logor. Amelija Baxova je na svoje sviti stavila jugoslavensku bandijeru, predstavila se kako teta od Karla i Eduarda i uvjerila čuvare da su oni Jugoslaveni, a ne sudetski Nemci i tako ih spasila. Kada je finil Drugi svecki rat, sudetski Nemci su morali masovno poć ća z Češke, pa je i fameja Ruphert finila va Njemačkoj, va Rozenheimu blizu Münchena, kade se je Karl zaposlil va manufakture porcelana Nynfenburg. A v Reke je 2000. leta bila organizirana izložba bavarskega porculana i direhtor manufakture Nynfenburg je povedel Pineziću da je Karl Ruphert bil jedan od njihoveh najtalentiranejeh crtači na porculane i na toj su rečkoj izložbe bili i njegovi radi z vremena kada se je školal va Prage. Toliko od Opatijca ki je delal va manufakture porculana Nynfenburg i bil veli umjetnik, a do sada se malo o njemu znalo...


            Opatiju zamenila, ma ne i pozabila

Ča nan je Vinko Pinezić povedel od Amelije Jurković, Opatijke ka je uz svojga muža zgradila karijeru va Češkoj, a jubav za rodni kraj i svoju Opatiju je vavek nosila sobun i prenesla i na muža?

Rojena je 1883. leta i njiji je otac Anton Jurković bil jedini opatijski župan. Imel je još dve hćeri, Avelinu Orlić i Danicu Math. Bivali su najprvo va kuće na adrese Sv. Florijana 16, ku su pokle prodali skladatelju Franzu Leharu, a pokle su bili va novoj kuće, va Ville Zvonimir, Sv. Florijana 18. Isto tako ni preveć poznato, ma je zanimjivo za zapisat da je va istoj kuće negdere okole 1900. leta bivala Marija Jurić Zagorka, poznata hrvacka književnica i novinarka. Kada se lepa i inteligentna Amelija oženila, Opatiju je zamenila za Prag, a njiji je muž pokle stvaranja Masarikove Republike postal "primator grada Praga" i na temu mestu ostal sve do 1937. leta. Za Karela Baxu je pak povedel da je bil duhtor prava, da je dobro sopal glasovir i bil klasično obrazovan, pravi intelektualac. Rojen je 1863. leta va meste Sedlčani va Češkoj. Otac mu je bil učitelj, a va familije je bilo šest dece i sa su bila školovana. Za vreme va ken je bil prvi čovek Praga, tisti je grad doživel gospodarski i kulturni procvat. Govori se da je "pani primatorova" (gradonačelnikova gospa) bila veli oslonac za njegov uspjeh va političkoj karijere, aš je vavek va živote znala ča oteje i ki cilj želi postić. Va Prage je živela puneh 60 let, ma je dušun i srcen zavavek ostala va rodnoj Opatije i pred kraj življenja se je semo i vrnula. Dokle je živela va Prage, osnovala je koledž va ken su bivali studenti z našeh kraji ki su se školali va Prage. Bez muža je ostala rano, 1938. leta kada je Karel Baxa umrl, a živela je do 1976. leta, ča bi reć da je puneh 38 let bila udovica. Ostala je vjerna svojoj jubave z mladeh dan i magari nikada nisu imeli dece, do smrti čuvala uspomenu na vreme ko su skupa pasali.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana