SUŠAČKA REVIJA broj 62/63

 


obljetnice

ŠTORIJA O VICTORIJI I PRIMORJU

Kim Cuculić

Pred pedeset let merikanski Life objavil je strip-karikaturu ka j' najavila budućnost bolje leh se vidovnjakinje i povjesničari. Na toj karikature va prvoj škatulice bil je grad i posred toga grada cesta, a na toj ceste kolona auti. Va drugoj škatulice bil je tisti grad, ma sad su posred njega bile dve koloni autih, a del kuć i neboderi je nestal. Na tretoj škatulice bile su četire koloni autih, a ustalo j' leh malo kuć sa strane. Na zadnjoj, četrtoj, škatulice već ni bilo kuć aš je se postala autostrada.

Ako potle ovoga nimate nikakove asocijacije, onput ne znate ča se okolo nas dogaja. Nestaju drvoredi, parki postaju parkirališta, a kako će nan najbolje posvedočit negdanji sušački štacijon, nestaju i kući. O tomu štacijonu smo već pisali. Najprvo mu j' jedan toranj nestal, onput malo sredine, a na kraju i drugi toranj. To j' dokaz da karikatura kakova bila da bila poveda istinu. Za auti ćemo se na oven svitu storit!

Va jednon broju Novi list spametil se Sušaka pred pedeset let. Na zračnoj snimke od 1954. leta lipo se vidi da na Krimeje i Trsatu još ni bilo ni jednoga nebodera. Tu j' dokazano da taj nesritni štacijon ni bil nikad va funkcije, a stara sušačka placa likvidirana j' da bi postala samo cesta i da bi se na njoj zgradil jog na komu niki ne boća. Piramidu se j' preselilo pedesetak metri dalje, a se kući ke su pačile zrušene su. Sad auti moru šišat kamo god jih je volja, aš jin niš na putu ne pači.

Va tomu osvrtu na prošlost z velun slikun spominje se i Gradsko kupalište na Delte. Pedeset let simo, pedeset let tamo, komać je pol onoga ča ovoga leta slavi Victorija-Primorje – svoj 100. rojendan! Kupalište na Brajdice leta Gospodnjega 1912. postaje Gradsko kupalište, a ono će va našoj teme bit zastupljeno z pedesetin letima, da ne pozabimo. Kako čitamo va monografije Victoria-Primorje 1908. – 1998., Victoria j' morala promenit ime, aš na ovemi prostorimi ki god dojde na vlast, valje menja neko ime. Victoria j' tako postala Primorje i to Primorje prihvaćeno j' od javnosti aš tu j' va pitanju bil sportski duh: Sušak i plavanje pod kakoven god ćeš imenon bili su nerazdvojni.

Na pol svoga životnoga puta Victoria-Primorje imelo j' svoj dom, svoju familju, doba svoje najveće slavi i veselja. Bilo j' i onoga drugoga, ma tu na tomu Gradskomu kupalištu pripetilo se neč ča se ni prije ni potle ni dogodilo: klub je bil del publike, publika del kluba. Živelo j' jedno za drugo. Subota kad će bit prvenstveni susret va plavanju i vaterpolu, čekala se z više strasti i očekivanja leh bilo ča drugo. Po pet hiljad gledatelji užalo j' bodrit svoji ljubimci; beton kupališta bil je pun, tako da j' pravo čudo ča ni popucal od tereta, a z vanjske strani onoga ča se zvalo "bazenon" bilo j' poštivano se ča se j' moglo zvat barkun, brodicun al sandolinon.

Po danu, do sedan ur večer, kupalište j' bilo kupalište. Hiljade judi kupalo se sakoga dana va moru ko j' retko kad bilo tepleje od 20 stupnji Celzija. To zato aš je Rečina nosila mrzlu vodu i, ćeš-nećeš, judi su se navadili na «frižider». Ma ni leh ta mrzla voda bila ono najhuje. Kad bi Hartera spustila svoje otpadne vodi, more se belilo od klora, a kad je klaonica imela pune ruki dela, more j' bilo črljeno kot da j' Rečina odvojak Črljenoga mora. Ma to još ni se. Rečina j' imela svoju "pritoku" - gradsku kanalizaciju, pa ne treba ni spominjat ča j' se užalo plavat va moru kupališta. Isto tako luka j' va to vrime bila krcata brodi, a med tuliko brodi vavek se j' našal i ki komu j' "pobigal" mazut, pa su kupači, još z ulaza va kupalište, po onemi divnemi kolori ča ih masnoća stori na morskoj površine, znali na čen su.

Bilo j' to kupalište kade su se zbilja čeličili kupači – oni ki su se to zdurali! Ma, čeličili su se i rekorderi i vaterpolisti. Kad bi kupači šli doma, a spratili su jih nezaboravni Toni-banjin i teta Dara Bušljeta, na red su prihajali plivači. Sedeli bi na jednen od dveh betonskeh bloki ki su bili meji "bazena". Čekali bi da se zapali letrika na razapeteh žicah željezneh stupi i bili sritni kad bi jin trener odmeril 400 metri kraula ili isto tuliko prsno, aš va moru jin je bilo tepleje leh na teh betonskeh nosači. To ni bil fanatizam, to ni bila želja za rekordimi, to ni bil sportski život – to j' bila čista jubav! Uprava kluba pazila j' na to da si člani kluba nastupaju i bilo j' pitanje časti i dostojanstva nastupit na nekon natjecanju. Još i danaska oni stari, ki nisu ni sanjali rekordi, važno će van reć: «Plaval san va Primorju».

Sto let je Victorije-Primorja i bit će, sigurno, veličanstvena proslava. Ta proslava nete bit na Gradskon kupalištu – aš njega već ni. Fizički! Jugo j' užalo svit njegovi železni stupi, popucal bi beton na plaže, do prolića se bi zaraslo va morsku travurinu, a nafta pušćala svoj trag. Onput bi prišlo leto i se bi sopeta oživelo. Nećemo se mešat va sportski rezultati stoljetnoga diva. To ćemo prepustit onimi ki su zaduženi za obilježavanje jubileja. Ma spametit ćemo se nekeh pojedinosti ke bi mogle zanimat naši mlaji čitatelji, oni ki plivanje i vaterpolo gljedaju na televizije i kemi će te sitnice zgljedat kot znanstvena fantastika.

Recimo, igra se vaterpolska utakmica na razine reprezentacije. Igrač puca četverac, a jugo baš taj moment nanese takov val da Ćiro nima dela aš bala ustane na kreste vala! Recimo, plava se na 100 metri prsno. Ćiro skače i nima ga do okretišta, a tamo j' prvi: preronil je celi "bazen"! Onput, saki plivač ima svoga suca i saki taj sudac ima štopericu. Trka j' finila i publika j' lipo videla ki j' prvi, a ki j' drugi. Ma, suci kot suci, ki put kvarat ki put pol uri ne moru odlučit ki j' prvi, a ki j' drugi.

Ni kompjutora, a i desetinki su nesigurne. Ako j' štoperica točna, ki garantira da sudac ni prerano stisnul puc i tako drugomu dal da bude prvi, a prvomu da bude drugi!!!

Gradsko kupalište imelo j' dva rekorda ki niki ni tako tretiral, aš nisu bili zgodni, danaska bimo rekli. Nisu baš bili ni sportski, ma bili su naši. Tako j' na jednoj utakmice vaterpola jedan sudac hićen va "bazen", ča će reć more. To j' bilo prvi put va bivšoj države da j' neki suca hitil va bazen. Potle su suci leteli sako malo va vodu, ma Gradskomu kupalištu ustal je primat.

Bil je i slučaj suca ki j' pred publikun moral bižat. I bižal je, se do Kontinentala, i tako spasil živu glavu. Potle toga uvedeni su čuvari za suci, ma primat je pripal Gradskomu kupalištu, aš tisti sudac da j' oboril svetski rekord na 400 metri z preponami.

Kad bi spiker najavljival igrači, vaterpolisti bi nakon prozivke skakali va more. Najveć veselja bilo j' kad bi skočil Jobo sa svojeh 140 kili. Skočil bi namjerno na pancadu tako da bi pol bliže publiki pošprical. Pobjede bi zaključil Toni-banjin ki bi obučen skočil va "bazen", a za njin bi vavek još njih desetak poskakalo va more. Bilo j' jušto tako, ali približno tako – povedaju mi oni ki se teh vrimena spamećuju – mrtvimi na spomen, živimi na sjećanje...


Bazen Školjić u izgradnji 50-ih godina 20. stoljeća

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana