SUŠAČKA REVIJA broj 66/67

 


štorija

JAKOVSKA ŠKRABICA

Aleksandra Kućel - Ilić


Crkva sv. Jakova u Opatiji

Sveti Jakov je opatijski svetac ki ju čuva od sakega zla. Ime svetega Jakova nosi i najstareja opatijska crekav va parke pul mora, blizu Umjetničkega paviljona Jurja Šporera kade je pred dosti let bil prvi opatijski cimitar. Kad rečeš - sveti Jakov, zajno ti namisal pride i benediktinski samostan okolo kega je i rojena Opatija kakovu danaska poznamo i z kun se štimamo. Ma, med juden ki vole ovisti grad a i šire, dosti je oneh ki ne moru od prve povezat i školjku svetega Jakova, ka je tradicionalni svetački atribut istoimenega sveca - z Opatijun.

Kako bi se to promenilo, a judi doznali više od svetega Jakova i njegove školjki, ku po domaći zovu i škrabica, dela su se ćapali v opatijskoj Katedre čakavskega sabora ku vodi Marija Trinajstić. Najme, kada je gospa Trinajstić preko svojga kolege Olega Mandića doznala jenu jako lepu štoriju ka povezuje Opatiju i Beč, odlučila je da će se neč z te štoriji parićat i prežentat i za judi keh pijaža "vavek doznat više". Va dve besedi − Oleg Mandić mlaji, sin raneje spomenutega šjora Mandića, austrijski je paleontolog opatijskeh koreni. Njegovo je životno delo i uža specijalnost becelat okolo seh mogućeh sveckeh škrabic, a tako i od jakovske. Storil je tako i jenu velu stručno-populističku studiju na temu školjki svetega Jakova i povedal o njoj i na bečken radije.

Zaposlen je kako istraživač va Naturhistorisches Museumu va Beče, ki je potle londonskega najveći prirodoslovni muzej v Evrope. Ima tradiciju dugu 259 let, šest odjeli, zbirku od 900 meteoriti i herbarij s 3 milijuni stranic. Kada se vas taj materijal stavil "na kup", Marija Trinajstić, je uz pomoć Olega Mandića starejega i Jana Bernda Urbana, v opatijskoj Zore parićala jenu simpatičnu videoprezentaciju ka je nosila ime U znaku školjke Svetog Jakova ili Sveti Jakov i Opatija.


Jakobska kapica, Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758), nalazište Jadranovo

Tamo su si ki su prišli, na predavanjen kega j vodil Jan Bernd Urban mogli doznat kakova je to "naša" škrabica i to z biološke, geološke i arheološke strani, a doznat se moglo i kako su ju koristili va umjetnosti, arhitekture i svakodnevnen živjenje. Mandić mlaji ni arival doputovat z Beča, ma je boje familije branil Mandić stareji.

Im Namen Der Jakobsmuschel - bil je radni naziv te zanimljive štorije ku je Urban zajno na početke povezal i z proglašenjen crekvi svetega Jakova va Župnu crekav v Opatije. Po njegoveh besedah, ako se govori od škrabice svetega Jakova a kroz oćali od biologiji, njijo živjenje počinje va morskoj dubine. Životni neprijatelj pred ken beži kako vrag od tamjana je morska zvezda ka se hrani z njun i ako ju zgrabi - ni njoj spasa.

Ako ju se gleda z očeh od geolozi, pride vanka da je tista škrabica bila živi organizam i čuda, čuda let prej lego je na svet prišal prvi čovek. Ako od nje povedaju arheolozi, poznato je da su na obale Južne Meriki bogata nalazišta tiste lepe školjki. Na peruanskoj obale su se tako med drugemi arheološkemi iskopinami pronalazilo i škrabice svetega Jakova.

Kada se poveda od antičke Grčke, poznato je da na stareh slikah Afrodita prihaja van s škrabice Svetega Jakova, a more ju se videt i na prveh grčkeh morčići, na jako staremi rećini. Mediteran je celi bogat z ovun školjkun, pa su ju tako ve doba civilizacije Rima počeli koristit i za zdeli od bronzi, i za kućni oltari, tombi, sarkofagi, uljne lampi, baš kako i za prve bočice za profumi.


Kvrgasta kapica, Pseudamussium clavatum (Poli, 1795), nalazište Kvarnerić

Simbolika tiste lepe školjki je jako vela, a med prvemi sveckemi giganti ki je za svoj simbol zel školjku svetega Jakova sakako se mora spomenut firma Shell. Znak od škrabice svetega Jakova na više modi koristi i sadašnji papa Benedikt šesnajsti, a čuda tega bi se moglo reć i od značenja tiske školjki va svete heraldike.

Kako je pojasnil šinjor Urban, školjka svetega Jakova se jako često pojavljuje va heraldike i nalazi se na najstarejemi engleskemi grbi i isto tako na grbeh od velikaši, baš kako i na pečateh za pečatiranje i zapiranje nekadajneh pismi. Uz orla, najviše se jušto ta školjka rabi va sveckoj heraldike. Ona je i na nekemi crekvenemi grbi, a koliko je va knjigi pošpijal Urban, baren nekeh 345 sveckeh gradi i pokrajini na svojen grbe ima školjku svetega Jakova.

- Onisti ki nosi školjku svetega Jakova tisti je Jakov apostol − rekal je Urban i dodal da se ova lepa školjka čuda puti koristi i va svete od umjetnosti i va nekadajnoj i suvremenoj arhitekture. Ona je i ukras na fasadah, na statuah, pa ju se more pronać čak i na celeh fasadah, va onoj mase od ke su kući storene. Z tun se školjkun moru ukrasit palaci, katedrali i druge vele i posebne kući keh si turisti sveta obahajaju i va čude gjedaju. Va sakidajnen i modernen svete školjke se moru pronać na dne jenega velega bazena va Osake, va Japane, a još jedan je korak naprvo - wellness - va veloj kade parićanoj po uzore na jušto tu škrabicu.

I još za finit na pravi mod, Urban je nabrojal kade se još se more natrapat na ovistu školjku ka je Opatijcon i njihoj crekve tako draga. Va restorane kada se gre ča dobrega pojist − na salvete, na stolnjake, ale na pijate. Zidne lampi užaju storit va oblike od školjki svetega Jakova, a tistu školjku se more porabit i kako glavni motiv za ukrasit vlasi, puci, kravati, ale borduri od svit. Uža se videt i sapunići va oblike školjki, a ni niš čudnega ni kada se školjka od zahoda − stori va oblike jakovske školjki. Još će ju se čuda puti pronać i va filatelije, a da se ne pozabi, va saken slučaje i va sakoj dobroj gastronomije.

Škrabica od svetega Jakova je zaštitni znak za odličnu gastronomiju i čisto more. Ona je predložak za kulinarske čarolije s kemi se saka turistička destinacija, kako ča je Opatija i cela liburnijska rivijera, more podičit i nudit njiju lepotu i si svecki gušti sen ki semo pridu.

A se je počelo va crekve svetega Jakova i okolo nje, va benediktinskoj opatije tamo još va dvanajsten veke, i tako je preko škrabice od svetega Jakova, ku Jakov apostol vavek i na sakoj slike nosi sobun i Opatija postal, a jedan del vele familiji "oneh ki vole školjku svetega Jakova, ale su ju zeli pod svoje".


Prugasta srčanka, Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)

Ladinka, Venus casina (Linnaeus, 1758), nalazište Kraljevica - Oštro
Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana