SUŠAČKA REVIJA broj 72

 


karolina riječka

VRAŽJE ŽENSKE I BOGA BI ZMUTILE

Cvjetana Miletić

Jušto tako, kot va naslove, užala j' reć Pepica Pepičina, stara Kastafka. Čuda let je živela i pred čuda umrla, a da ni nikad imela, bar ča selo zna, ni frajara ni muža. Govorili su da i ne zna ča j' muški rod, ako se ne računa maška i jenega peteha. Volela j' rožice i blago, a kako ni bila ni oženjena ni raženjena, najraje j' naslišala i povedala štorije od muškeh. Seh je poznala, za sakega se znala, a kako j' bila dobra delavica, sakamo su ju zvali i sako toliko bi ženskeh okol sebe zaskočila s kakovun šegavijun. I danaska se rado domišjan nekeh šegaveh besed keh komać sada, kad san prišla va njija leta, boje razumen. Ki put se ne moren pričudit kako su svojni te ženske imele miću školu a velu pamet.

Užaju reć da zad sakega velega muškega stoji ženska, ka ga riva naprvo. Ma tu je i ona žonta da zad sake vele ženske stoji muški, ki ju nazad poteže. Pepica j' svojemi škerci rivala napred celo selo i vavek bila prva kad je rabilo pomoć. To me domislelo da su i ženske od našeh judi od pera svojni bile i patnice i sretnice. I one su, saka svojga, puno let kunpanjale i rivale. Nekega žena, nekega mat ale sestra. Viktora Cara kunpanjala je žena Ema, Dragota Gervaisa žena Nada, Eugena Kumičića žena Marija, a Vladimira Nazora i mat Marija i sestra Irma, jušto kot i Rikarda Katalinića Jeretova mat Karolina i sestra Albina. Pul nekeh je bilo i drugačije jubavi zvan materi i sestar, ma to je druga štorija.

Ne bin se otela pačat va ničigovo živjenje, ma si su oni va svoje štorije i pjesmi zavrezli kup ženskeh ke su živele va njihen al va pasanen vremene. Nekeh su poznavali, neki su za njimi va starinu gnjerali. Na kraje, bile njin te drage ženske nablizu al nadugo, finile su va knjigah. Danaska se pitamo ke su i kakove su bile? Za krajicun Lepun Kumičić je zašal va starinu, a kade je našal Olgu i Linu, gospu Sabinu, Teodoru, Jelku, Jelu, Elviru al Mariju...? 

I Nazoru i Caru su ženske vavek bile nablizu. Gervais se od njih ni nikad mogal odelit. Va versi i štorije ih je zaplel pa i danaska živeju nona Marijanka i mater Klementina, suseda Žvanka i Marija Lavanderka... On je z besedami, kot slikar s pinelićen, narisal čuda veseleh i žalostiveh ženskeh, keh i danaska prepoznamo va svojoj prvoj al drugoj susede. Pred nekemi se još vaveki klanjamo do tal: One su hodile, one su nosile, gore va šumu, na breg i ni zima ni sneg nisu mogle zatrt korak težak i trd... (One su hodile) A pred nekemi stanemo, od srca se nasmejemo i uživamo: Tri nonice stare / pred kućun su stale / i kritikale / i Katu / i Pepu / i Jelu / i Toncu debelu...)(Tri nonice). Va lepote mladosti i jubavi treba umet uživat: Armunika cvili, bas rompota, / srce mi j' puno jubavi, / umret bin tancajuć s malun tel, / mala tancajuć s manun." (Tanac). Tako se more do jutra nabrajat. A ča reć za onu, malo manje poznatu pjesmu Pretnja: Tri dni san te čekala, / nisi prišal, / tri dni proplakala, / nisi pisal, / još tri ću čekat, / ne ću jokat, / ma onput ću ti oči skopat. Ka j' bila ta, ka j' čekala i je pak ča dočekala?

Od Adama i Evi cel svet se vrti okol ženske. A zna se da su ženske vražje i da bi Boga zmutile. Pa kako se onputa ženskoj neće poklonit i jedan opatijski poet, čovek velega i teplega srca, kot ča j' bil Drago Gervais. On piše o sakidajnoj ženskoj, ka j' i delavica, i svetica, i patnica. Piše i o onoj drugoj, ka ni delavica, ma j' šegavica i tako ju lepo zove ženska od sveta. Jena takova špija z njigove kumedije Duhi, ka nas i danaska sa svojen Celestinon od srca nasmeje. Da se ova kumedija rodila va Zagrebe, al morda boje reć da j' prohodila 1953. leta va zagrebačken teatre Komedija, doznala san s knjigi dr. sc. Vjekoslavi Jurdana Povijest kao sudbina. Za tu prestavu Gervais je napisal i prolog: Prikazat ćemo van danaska jednu komediju, ka nima ni veleh pretencijoni, ni nikakoveh tendencijoni, ni veleh besed, ni jako pametneh misli: va koj se ne gre za ten da se kega ča navadi, ni da se nekega popravi, ni da se naruga onemu ča ne vaja, ni da zveliča ono ča j' dobro; jedina naša žeja je da se nasmejete, onako od srca, da van se sve trbuhi tresu (...). A jedini nauk ki je va ovoj kumedije je morda ta da star čovek ni za mladu divojku, ni mlada divojka za starega čoveka (...)


Karolina Belinić

Druga ženska o koj je Drago Gervais pisal je bila Karolina. Ka j' ona? Kakova i čigova? I ča se od nje zna?

Čudni su puti Božji kad nan se, i ne otejuć, otkriva neš otajstveno, neš skriveno, neš pozabjeno, nezapisano, s prahon od starini pokriveno. Da ni oneh ki vole prevrnjevat stare listini i harti, zapiševat i znimat s crkveneh knjig pozabjeni spomeni, ove štorije od Karolini ne bi bilo. Ale, najprvo bi reć ku besedu od Karolini kakovu j' videl Drago Gervais i ki j' pul naslova Karolina Riječka još dopisal Komedija u četiri čina: Varijacije na jednu historijsku temu.

I tu mi pomogla knjiga Vjekoslavi Jurdana. Ona j' od seh ki su pisali od Dragota Gervaisa najboje upoznala njigovo delo i živjenje. Sto puti je v rukah prevrnula saku harticu ka j' ostala potle njigove smrti, pročitala saku i najmanju rigicu, zapisala se ča se moglo, proučila saki senjal, na Dragotovoj dote dohtorirala, potle još parićala i knjigu ka j' tiskana i prestavjena v Opatije 16. avrila 2009. leta. Va jenen pogovore smo ju poštimali da j' velo delo storila, a ona se lih nasmela i rekla: Ne znan ako je velo, ma znan da san leto dan spala s Gervaison pul pusteji.

Imela j' sreću. Sad z njijun knjigun i jas spin i iman delić i nje i Gervaisa pul svoje pusteji. I sako toliko mi ča zarabi ž nje. I vavek to najden jušto va njoj.

Najprvo treba reć da se j' Dragotova Karolina Riječka rodila va jenen nesrećnen vremene kad se na saku pršku gledalo, a najviše na ono kade bi ki mogal ča pogrešit. Tako j' ova kumedija zmešala palud pa su judi od pera va njoj videli ča j' ki otel. Trdoglavi su videli i ono česa ni. Jedan od najvećeh njurgavac protu Gervaisa i njigove Karolini je bil Vatroslav Cihlar. On je napisal da: Karolina Belinić nije bila nikakva riječka drolja, kako ju je prikazao Drago Gervais, već čestita i poštena riječka građanka, koja je ušla u riječku historiju kao spasiteljica grada. Pa kad bi to i bila legenda, nitko nema pravo da se jednom narodnom osjećaju ovako jeftino izruguje kao što je to učinio Drago Gervais s jednom riječkom poštenom ženom, povlačeći je izmišljeno i u interesu jednog profanog svađanja o komediji u najgore blato u koje se može baciti jednu ženu.

Gervais mu ni ostal dužan. Sam mu odgovoril: - "Karolinu Riječku" napisao sam u namjeri da dam jedno scensko djelo iz domaće, to jest riječke historije, ali ne naše, narodne Rijeke, nego Rijeke nenarodne i tuđinske. One Rijeke, u kojoj su kroz njenu historiju vladali doseljenici, tuđinci i feudalci, patriciji, a kasnije austrijakanti, talijanaši, madžaroni i autonomaši. (...) To je ona Rijeka koja je dakle bila patricijski samoživa, trgovački poslovna, burzijanska, koja je poznavala samo jedan interes, svoj interes i samo jednu politiku, politiku svog vlastitog džepa. Ta Rijeka (...) nije poznavala nikakav drugi patriotizam, zbog toga je vrlo lako mijenjala svoje gospodare, bili to Napoleoni, Franci, Madžari.

Kakova j' bila prava Karolina, teško je reć. Va kakoven je vremene živela poveda povijest. Zapisano j' ostalo i va kumediju šlo da j' Karolina bila mlada, lepa i pametna, da je imela nekeh dvajset i pet let, a to su najlepja ženska leta, i da se volela moderno obuć pa ju zapazilo sako muško oko. Teh let, a se se je dogajalo okol 1813., v Reke su živeli i Paolo Scarpa, i Ljudevit Adamić, i Pietro Terzy, i Josip Kraljić i... se su to prava a ne zmišjena imena našeh judi aš ih i povijest spominje, pa je onputa i Karolina Belinić va to vreme bila i živuća i goruća figura. A čoveku, kot ča j' bil Drago Gervais, moral je past v oko takov šestan ženski lik. I zaš ne storit, kako j' i sam rekal, jenu kumediju. Priliku j' našal va dogajaje ki j' 1813. leta grad na nogi zdignul. Pred lukun se našla engleska flota i počela bombardirat grad. Judi su bežali kot i va saken rate, a jedan od glavneh otac Reki, ondašnji Adamić da j' govoril: Sutra, kad pred našim gradom osvane engleska flota, proći će riječkim ulicama blijeda, ali, odlučna riječka Judita, riječka gospođa Walewska, Karolina Belinić, rođena Kranjec, ukrcati se na čamac i poći do engleskog admirala da padne pred njim na koljena i da ga zamoli, makar uz najveću žrtvu koju jedna lijepa žena može pridonijeti za spas svoje domovine, da ne bombardira grad...


Drago Gervais

Potle tri dni brodi su otplovili put Bakra, grad je spašen, a Karolina je imela sreću da j' admiral bil gospodin va leteh... Više od tega za kumediju ne treba. Sliki se same poslože. I kako vavek va nekoj zmeše bude, neki su bili za Dragotovu Karolinu, neki protu nje, pisalo se i ovako i onako, pjuvalo i hvalilo, a prestava je stavjana i znimana s pozornice.

Samo v Reke Karolina Riječka se četiri puti našla va teatre. Najprvo 1952. leta. Karolinu je glumila nepozabjena Branka Verdonik Rasberger. Tu su se Cihlar i Gervais postavili kot "dva jarca na brvi" i kako ni jedan ni drugi nisu oteli popustit, prestava je imela kratko živjenje.

Dve leta za ten prestavu je za beogradski teatar parićal Vlado Vukmirović. Karolinu je igrala Olivera Marković, a pohvali ke su prihajale z beogradske strani gladile su i lečile Gervaisovu ranjenu dušu.

Kad je Vlado Vukmirović prišal v Reku i po drugi put pomogal da se Karolina Riječka najde na pozornice rečkega teatra, a to je bilo 1964. leta, Dragota već ni bilo da čuje kako mu judi od srca pjeskaju.

Treti put, 1981. leta, od kumedije je storena rock opera. Muziku j' napisal Vološćan Ljubo Kuntarić, a Karolinu j' kantala Radojka Šverko.

Onda je pasalo više od dvajset let, a da se od Karolini ni povedalo. Natrat su se raspisale se novine da je Duško Rapotec Ute od Karoline Riječke storil musical, i da će Karolinu kantat Severina Vučković. I tisti se put zdignulo fanj praha. Letele su besedi, i lepe i grde, ma Severina kot Karolina je 2003. intanto napunila teatar i prestava je preživela. Da mi j' znat ča bi sada rekal Vatroslav Cihlar?!  

Si ki su gledali Karolinu Riječku va rečken teatre znaju ča j' š njun daje bilo. Je se Karolina žrtvovala i na ki mod, neka saki misli kako ga j' voja. Zato je tu more knjig i drugeh napisi pa saki more otkrit još ki sledić pozabjenega. Na to me namutilo neš ča j' Vjekoslava Jurdana va svojoj knjige zapisala, a to je ovo: Irvin Lukežić piše: U historiji je Andrija Belinić, Karolinin suprug, kao zapovjednik narodne garde, dobio priznanje, odnosno postao je riječki patricij. Ta historija ništa ne bilježi o Karolininim poznim godinama. Ostavši rano udovicom, pomalo razočarana zbog nepravedna zapostavljanja njezina hrabra djela, posve se povukla iz javnog života. Ne znamo čak ni kada je umrla.

To zaspraven ne znamo. Boje reć još čuda tega ne znamo. Ma kako j' na početke rečeno, vavek je onisteh ki vole špijat va stare crkvene i druge listine, pisma i knjigi i tako na svetlo dana prnest se neš ča prvo nismo znali. I, hvala Bogu, da ih je. Tako me ta misal otpejala v Opatiju, rojeno mesto Dragota Gervaisa. Tu biva i mr.sc.dr. Marija Puharić Harašlić. Ona je del svojega živjenja potrošila za pronać koreni od seh familij, skoro da bi se moglo reć od Brseča do Svetega Mateja, a kako su se judi i po muškoj i po ženskoj loze tako skrižali, skoro da moremo reć kako smo si sa semi va nekakoven rode. Ako baš i nismo rodbina, a ono smo svojbina. Znala san da ona čuda tega zna, pak san ju šla malo popitat ka je i čigova bila ona prava Karolina, ka j' Dragotu Gervaisu za njigovega živjenja prnesla puno jada i nemira, a potle njigove smrti i puno hvali i pjeskanja?

Najprvo san, već preko telefona, doznala da j' Karolina po svojeh koreneh Vološćica. Hitila j' duhtoresa pravu ješku. I šla san po štoriju.

Početak je negdere va sedavnajsten veke kad se još knjigi od rojenja, smrti i ženidab nisu pisale. Zato se dosta tega more samo nagajat. Knjigi su se počele pisat zajeno potle 1700. leta, a za ovu štoriju i to je dosta.

Na Volosken su živeli donus Josephus Cragnez i njigova žena Helena. Kad su i kade rojeni, ne zna se. Kad su se oženili, nigde ni zapisano. Zapisana su rojenja njihe dece i po njimi se more videt kako se loza daje širila se do današnjeg dan. Josephus i Helena su imeli pet dece. Najprej se rodila Catharina Ursula (25. X. 1710.), onda Michael Andreas (7. XI. 1713.), pa Paulus Petrus (6. IX. 1717.) i po njin ćemo prit do Karoline, četrti je bil Laurentius Rochus (12. VIII. 1720.), a zadnji, peti, Joanes Jakobus (27. VII. 1723.)

Treti otrok Paulus Petrus Cragnez oženil se za Zvanu ale Joanu Tomasich, hćer od Matea Tomašića, ki j' bil rodon s Škrbić v Opatije, a bival je v Reke. Tako j' Zvana z mužen šla bivat v Reku. V Reke njin se rodil sin Francesco Cragnez (1745.-1823.). Francesco je bil oženjen dva puta. Prvi put za Ursulu Luppi i š njun ima pet dece: Mariju (1772.-1826.), kašneje oženjenu za Kristofora Luppija; Franku (1774.-1792.), kašneje ju oženil Luigi Gothardi; Anu (1775.-1835.), oženjenu za Antoniusa Millera; Vincenzu (1777.-1796.), oženjenu za Michella Mannati i Ignac (1781.-1822.), ki je za ženu zibral Giusepinu Lazarić.

Druga žena Francesca Cragneza bila je Ana Maria Stolz z Beča. Za nju se oženil 1790. leta i njin se 21. avrila 1791. rodila prva hćer, a to je ta naša Karolina, ka ima vološćanski koreni, a rečko živjenje. Druga hćer zvala se Theresia (1794.-1858.), a njiji je muž bil Antonio Luigi Zgardelli. Treti je bil sin Petar (1798.-1824.), četrta Franciska, oženjena za Vincenza de Terzy, peta Josepha, oženjena za Giuseppe Zankovicha, i šesta Cecilija, ka se 1825. oženila, a muž njoj je bil Luigi Osvaldo Seidl. Leta ka fale moglo bi se nać va rečkoj Nadbiskupije, kamo još gospa Puharić ni arivala, ma to ne znači da neće i da ćemo ovo jedan dan dopunit z onen ča j' za sada prazno.

Vrnimo se mi našoj Karoline.

Njiji muž Andreas von Bellinich (1787.-1828.) je po oce Antoniuse Belliniche lovranskeh koreni, negdere z Dobreća, aš su gore imeli svoja imanja. Karolina je od njega bila četire leta mlaja, a kad su se oženili, imela je neš malo više od 16 let. Kad je Andreas, umrl imel je 41 leto pa j' tako Karolina sa samo 37 let ostala mlada dovica. Va dvajset let, koliko su skupa živeli, rodile su njin se četire hćeri: Ana, 1808.; Karolina mlaja, 1810.; Catharina, 1811. i Rosalia, 1813. Jedino se za Catharinu zna da j' bila oženjena va familiju Defrančeski. Kad je Karolina rodila prvu hćer, Anu, imela je lih 17 let, bi se reklo da j' i sama još bila otročica. 

Je ki s familije Cragnez, ale po današnju Kranjec, ostal na Volosken, pitala san gospu Mariju Puharić Harašlić. Je, kako ne, rekla mi ona, jedino su se prezimena promenila aš se rajalo više ženskeh nego muškeh. Ženske su se ženile i prezime promenile. Od oneh prveh, ki su bivali na ondašnjen broje Volosko 26., potomki gredu naprvo po ženskoj linije, ča je morda i važneje za znat, ale teže za pratit lozu, pa se te familije danaska pišu kot Tomašići, Rajčići, Tomažići, Vončina, Simotići, Štangeri, Perčići, Štiglići... a da i ne znaju da su vezani za Josephusa Cragneza i njigovu ženu Helenu, prvega rodozačetnika ove vološćanske lozi. A nać ću ih ja još...


Scena iz filma Karolina Riječka. Film je snimljen u produkciji Avala filma iz
Beograda prema dramskom djelu Draga Gervaisa 1961. godine.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana